De spaarrente op spaarrekeningen

Hoe wordt uw spaarrente bepaald?

Als uw geld op een spaarrekening blijft staan, dan ontvangt u een opbrengst: de rente. Die bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

Wat is de basisrente?

De basisrente resulteert in een dagelijkse opbrengst van uw spaargeld. Voor elk bedrag op uw spaarrekening ontvangt u een basisrente. Die basisrente is steeds uitgedrukt in procenten “%” per jaar. 1 keer per jaar op 1 januari ontvangt u de basisrente op uw spaarrekening.

De basisrente mag door de bank op elk moment worden aangepast. De klant wordt hiervan uiteraard steeds op de hoogte gebracht.

Voorbeeld

U stort op 1 december 10.000 euro op uw spaarrekening. In ons hypothetisch voorbeeld bedraagt de basisrente op dat ogenblik 0,50%. Op 1 januari van het volgende jaar ontvangt u een interest van 1 december tot 31 december. In dit geval dus 4,24 euro: 0,50% van 10.000 euro is 50 euro op 365 dagen. 50,00 euro gedeeld door 365 maal 31(31 dagen in december) is 4,24 euro.

Wat is de getrouwheidspremie?

Een getrouwheidspremie beloont spaargeld dat langer dan 12 maanden op een spaarrekening blijft staan. De getrouwheidspremie is uitgedrukt in een % per jaar en is verworven van zodra de bedragen 12 maanden onafgebroken op uw rekening blijven staan. De verworvengetrouwheidspremies worden driemaandelijks uitbetaald. Namelijk op de eerste dag van het daarop volgende kwartaal, dus respectievelijk op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De uitgekeerde intresten brengen op hun beurt rente op vanaf dezelfde dag.

Voorbeeld

U stort op 1 december 2022 een bedrag van 10.000,00 euro op uw spaarrekening. In ons hypothetisch voorbeeld bedraagt de basisrente op dat ogenblik 0,50% en de getrouwheidspremie 0,90%.

Op 1 januari 2023 ontvangt u een basisinterest van 1 december tot 31 december. In dit geval dus 4,24 euro: 0,50% van 10.000,00 euro is 50,00 euro op jaarbasis. 50,00 euro gedeeld door 365 maal 31(31 dagen in december) is 4,24 euro.

Op 1 december 2023 hebt u recht op de getrouwheidspremie van 0,90% = 90,00 euro. Deze ontvangt u op de eerste dag van het volgende kwartaal, namelijk op 1 januari 2024. Op 1 januari 2024 ontvangt u ook opnieuw de basisrente van 0,50% op 10.004,24 euro (10.000,00 euro + 4,24 euro interest van 1 januari 2023).

Enkele veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als ik geld afhaal nadat de getrouwheidspremie is verworven maar nog niet gestort?

Dat heeftgeen gevolgenvoor de verworven getrouwheidspremie: die wordt gewoon op uw rekening gestort op eerste dag van het kwartaal volgend op de verwerving ervan.

Wat gebeurt er als ik geld afhaal van mijn rekening waarvoor de getrouwheidspremie nog niet verworven is?

Als u geld afhaalt van uw spaarrekening waarvoor de getrouwheidspremie nog niet is verworven dan verliest u de volledige getrouwheidspremie voor dat bedrag. De impact hiervan op de totale intrestopbrengst wordt berekend door het bedrag dat u afhaalt, af te trekken van de meest recente storting(en) op uw spaarrekening. Dus voor de stortingen waarvoor de getrouwheidspremie het minst lang heeft gelopen: de bank berekent de impact op uw getrouwheidspremie dus op de voor u voordeligste manier.

Een groot bedrag van uw spaarrekening opnemen

Voor u een groot bedrag van uw spaarrekening haalt, gaat u best eerst na wat de gevolgen voor uw getrouwheidspremie zijn. Het kan slim zijn om even te wachten zodat u uw getrouwheidspremie niet verliest. Als u bijvoorbeeld uw geld nog 1 maand moet laten staan om 12 maanden vol te maken, dan wacht u beter zodat u de getrouwheidspremie ontvangt.

Kiezen voor de hoogste getrouwheidspremie of de hoogste basisrente?

Dat hangt er vanaf wat u met uw spaargeld wil doen. U kiest best een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie als u van plan bent uw spaargeld langer dan 12 maanden te laten staan. Gaat u binnen de 12 maanden (een groot deel van) uw geld van uw spaarrekening halen? Dan kiest u best voor een spaarrekening met een hoge(re) basisrente.

Hoe bereken ik de spaarrente van mijn spaarrekening?

Het is niet altijd eenvoudig om uw (toekomstige) spaarrente te berekenen. Als u regelmatig geld stort en afhaalt van uw spaarrekening is het erg moeilijk om dit zelf te berekenen. Uw bank biedt u een aantal instrumenten aan om u daarbij te helpen:

  • Een interestcalculator waarmee u kan berekenen hoeveel interest u potentieel ontvangt op het eind van de periode op voorwaarde dat er niets verandert aan het saldo op uw spaarrekening. De tool is toegankelijk in uw beveiligde persoonlijke ruimte onder het tabblad ''Aanmelden''.
  • Een afhalingssimulator aan waarmee u berekent wat de mogelijke impact is van een geldafhaling. De tool is toegankelijk in uw beveiligde persoonlijke ruimte onder het tabblad ''Aanmelden''.

Nog enkele tips

  • Hou de data van grote stortingen en opnames in het oog. Als u bijvoorbeeld op 1 januari 10.000,00 euro stort en op 30 december van dat jaar 5.000,00 euro opneemt verliest u de helft van uw getrouwheidspremie. Dan had u beter 2 dagen langer gewacht om uw geld af te halen!
  • Er is een verschil tussen verworven en ontvangen rente. U verwerft de getrouwheidspremie 12 maanden na uw storting maar deze wordt pas uitbetaald op de eerste dag van het volgende kwartaal. De basisrente wordt verworven op dagbasis maar u ontvangt ze slechts 1 keer per jaar, telkens op 1 januari.