Gereglementeerde spaarrekeningen gecommercialiseerd door Santander Consumer Bank

Deze webpagina bevat een synthese van alle relevante informatie met betrekking tot de 4 verschillende gereglementeerde spaarformules aangeboden door Santander Consumer Bank.

In geval van overdracht van een spaardeposito naar een ander spaardeposito geopend op naam van dezelfde titularis bij dezelfde instelling, anders dan krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, blijft de premieverwervingsperiode voor het eerste spaardeposito verworven, op voorwaarde dat het bedrag van de overdracht minimaal 500 euro bedraagt en de betrokken titularis tijdens hetzelfde kalenderjaar nog geen drie soortgelijke overdrachten vanop hetzelfde spaardeposito heeft uitgevoerd.

I. Tariefinformatie en modaliteiten van gereglementeerde spaarrekeningen.

De vergoeding is steeds samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Opgelet: de optelling van de basisrente en de getrouwheidspremie geldt enkel vandaag voor een bedrag dat 1 jaar op uw rekening blijft staan en zolang de basisrente niet verandert!

Voordat u een spaarrekening opent, moet u het document met essentiële spaardersinformatie lezen.

tab1 vision max nl

Link naar het document met essentiële spaardersinformatie van Vision Max.
* Meer informatie over de categorieën gereglementeerde spaarrekeningen op wikifin

tab 2 vision plus

Link naar het document met essentiële spaardersinformatie van Vision Plus.
* Meer informatie over de categorieën gereglementeerde spaarrekeningen op wikifin

Vision tab op 25.03.2024

Link naar het document met essentiële spaardersinformatie van Vision.
* Meer informatie over de categorieën gereglementeerde spaarrekeningen op wikifin

tab4 vision max

Link naar het document met essentiële spaardersinformatie van Vision Max.
* Meer informatie over de categorieën gereglementeerde spaarrekeningen op wikifin

De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan ten allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.

De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Indien u uw geld vóór het einde van de periode van 12 maanden opneemt, ontvangt u geen getrouwheidspremie op dat geld. Deze opname zal geen invloed hebben op de verwerving van basisrente. Deze premie loopt vanaf de dag van de storting. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan ten allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober, of bij de afsluiting van de rekening.
Klanten worden via hun rekeningafschriften op de hoogte gebracht van wijzigingen in de hierboven tarieven.

Kosten: opening/afsluiting/jaarlijkse afrekening eventuele postverzendingskosten en andere kosten: gratis
 

II. De spaarcalculator.

Deze spaarcalculator is ontwikkeld door elke kredietinstelling en is van toepassing op elke individuele gereglementeerde spaarrekening. Doelstelling is u in staat te stellen na te gaan in hoeverre de verschillende rentetypes (basisrente en getrouwheidspremie) op een bepaalde rekening verworven zijn, zodat u met name de geldelijke impact van een eventuele geldopneming kan inschatten. Deze tool is beschikbaar in je persoonlijke ruimte op het tabblad "Afhaling simuleren"

Afhaling simuleren

III. Welke rekening en welke vergoeding stemmen overeen met uw behoeften?

Via deze link  komt u op de webpagina van de simulator die is ontwikkeld door de FSMA en als doel heeft u, na het invoeren van enkele gegevens zoals het te sparen bedrag en de looptijd, een overzicht te bieden van de vergoeding per gereglementeerde spaarrekening en per instelling.

IV. De bankoverstapdienst: 

Via deze link komt u terecht op de pagina over de  bankoverstapdienst van Febelfin waar u alle nodige info kan vinden om op deze dienst beroep te kunnen doen om eventueel naar een andere bank over te stappen.

V. Belangrijkste risico’s: 

Faillissementsrisico: 
Uw spaargeld is tot 100.000 euro per spaarder beschermd door de Spaanse depositogarantie. Spaargeld boven een bedrag van 100.000 euro is niet beschermd. In geval van (dreigend) faillissement kan spaargeld boven 100.000 euro mogelijk geheel of gedeeltelijk verloren gaan of worden omgezet in aandelen (bail-in). Meer informatie over het depositogarantiestelsel

Risico van inflatie:
Hou rekening met het inflatierisico. De aanhoudende stijging van de prijzen kan ervoor zorgen dat het gestorte geld aan waarde verliest.

VI. Andere: 

De spaarrekeningen beschreven op deze pagina zijn gereglementeerde spaarrekeningen van Santander Consumer Bank. Deze producten vallen onder de Belgische wetgeving en hebben een onbeperkte looptijd.

VII. Fiscaliteit:

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste schijf interesten (tot een plafond van EUR 1.020 voor het inkomstenjaar 2024) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van EUR 2.040 voor het inkomstenjaar 2024). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft en wordt automatisch aan de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

VIII. Klachten:

Als je een klacht hebt, kun je deze voorleggen aan de interne klachtenafdeling door een e-mail te sturen naar klachten@santanderconsumerbank.be .

Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman voor financiële geschillen.